Apie mus

Krikščioniška-pranciškoniška, evangelizacinė, švietėjiška, kultūrinė, socialinė, ne pelno siekianti jaunimo asociacija. KPJT tikslai – burti jaunimą pranciškoniškojo dvasingumo pažinimui, supažindinti su krikščionišku gyvenimu ir sudaryti galimybę jį liudyti, ugdyti asmeninę, pilietinę ir socialinę atsakomybę, šviesti visuomenę, organizuoti priklausomybių, smurto, nusikalstamumo prevenciją, padėti krizių ištiktiems žmonėms.

Mūsų adresas: Vilniaus g. 3, LT-97129 Kretinga
Tel./faksas: 8 (445) 55 114
El. paštas: druskine@yahoo.com
Svetainė internete: www.kpjt.lt

Prezidentė – Virginija Mickutė OFS

Tarnybos valdyba:
Administratorius – Aurimas Stonys
Veronika Šlionskytė, Rasa LazdauskaitėPagrindiniai KPJT vykdomi projektai:
Šlovinimas ir evangelizacinės misijos (atsiliepimas į kitų parapijų, mokyklų ir bendruomenių kvietimus),
Pranciškoniška jaunimo ugdymo programa (Žiemos akademija jaunimui, Atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus, Kretingos Jaupra brolijos ugdymo renginiai ir socialinės tarnystės, Pasaulinė jaunimo diena Verbų sekmadienį),
Katalikiška ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa „Pumpurėliai“,
Muzikos ir garso įrašų studija („Mažosios studijos“ radijo laida „Druska“, CD įrašai, šlovinimo repeticijos ir kiti muzikiniai projektai),
Pranciškoniška stovykla šeimoms Pakutuvėnuose,
Tarnystė parapijai (Alfa kursas suaugusiems, laikraščio skiltis „Pranciškonai TAU“, šlovinimas ketvirtadienio šv. Mišiose ir kt.),
Bendradarbiavimas su Pranciškonų gimnazija (Šv. Pranciškaus savaitė, katalikiškų mokyklų festivalis ir kt.),
Piligriminių kelionių organizavimas (į Lietuvos ir Pasaulio jaunimo dienas).

Jūs galite mus paremti, pervesdami savo auką į sąskaitą:
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
i.k. 191898673
a/s LT93 7044 0600 0078 9168
AB SEB bankas, kodas 70440

Būkite palaiminti ir apdovanoti visu gėriu, kuris ateina iš Viešpaties rankų!

Mūsų rėmėjai:
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
Franz Hilf – Franziskaner für Menschen in Not
Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg zu Thuine
Toronto Prisikėlimo parapijos tarybos Labdaros sekcija
Kanados Lietuvių Fondas
Kretingos rajono savivaldybė
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
UAB „Admoneo“
UAB „Litnobiles“
IĮ „P. Varkojis ir ko“
UAB „Smagratis ir ko“
Privatūs geradariai iš Lietuvos ir užsienio
2% pajamų mokesčio parama

Viešpats teapdovanoja Jus ramybe ir džiaugsmu!